סנסקריט
מילה במילה
תרגום
התעמקות
קַרְמַנְּי אַקארמה יַהּ פַּשְׂיֵד  אַקַרְמַנּי צַ'ה קארמה יַהּ
סַה בּוּדְדְהימָאן מַנוּשְׁיֵשׁוּ  סַה יוּקְתַהּ קְרּיתְסְנַה-קארמה-קְרּית
קַרְמַנּי—בפעולה; אַקארמה—אי-פעולה; יַהּ—מי ש-; פַּשְׂיֵת—רואה; אַקַרְמַנּי—באי פעולה; צַ'ה—ו-; קארמה—פעילות תועלתנית; יַהּ—מי ש-; סַהּ—הוא; בּוּדְדְהי-מָאן—חכם; מַנוּשְׁיֵשׁוּ—מבין בני האדם; סַהּ—הוא; יוּקְתַהּ—שרוי בנשגב; קְרּיתְסְנַה-קארמה-קְרּית—אף על פי שעוסק בכל הפעילויות.
תרגום
מי שרואה אי-פעולה בפעולה ופעולה באי-פעולה הוא החכם באדם. למרות מעורבותו בפעילויות שונות, הריהו שרוי בנשגב.
התעמקות
מי שפועל בתודעת קרישנה משתחרר באופן טבעי מכבלי הקארמה; מעשיו כולם מוקדשים לקרישנה, ומשום כך אינו נהנה או סובל מתוצאותיהם. הוא החכם באדם, אף שהוא עוסק בפעילויות שונות למען קרישנה. אַקארמה פירושה פעולה ללא תגובה. האימפרסונליסט חושש מפעילות נושאת פרי וחדל ממנה. זאת כדי שתגובותיה לא יהוו מכשול בדרכו להגשמה עצמית. הפרסונליסט, לעומת זאת, מכיר במעמדו כמשרת נצחי של אישיות אלוה, ולכן עוסק בפעילות בתודעת קרישנה. מאחר שמעשיו כולם מוקדשים לקרישנה, הרי שהוא מפיק חדווה נשגבת משירותו. מי שמתרגלים תהליך זה ידועים כמשוללי תשוקה לעינוג חושים אישי. הכרתם במעמדם כמשרתים נצחיים של קרישנה מחסנת אותם מפני כל התגובות לפעולה.