סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
אֵתָאםּ ויבְּהֻוּתיםּ יוֹגַםּ צַ'ה  מַמַה יוֹ וֵתְתי תַתְתְוַתַהּ
סוֹ 'ויקַלְפֵּנַה יוֹגֵנַה  יוּגְ'יַתֵא נָאתְרַה סַמְּשַׂיַהּ
אֵתָאם—הזו; ויבְּהֻוּתים—את השפעה; יוֹגַם—את הכוח המיסטי; צַ'ה—גם; מַמַה—שלי; יַהּ—מי ש-; וֵתְתי—יודע; תַתְתְוַתַהּ—באמת; סַהּ—הוא; אַויקַלְפֵּנַה—ללא סייג; יוֹגֵנַה—בשירות מסור; יוּגְ'יַתֵא—עוסק; נַה—אין; אַתְרַה—כאן; סַמְּשַׂיַהּ—ספק.
תרגום
אין ספק כי מי שמשוכנע כליל בשפעתי וביכולתי המיסטית, עוסק בשירות מסור ללא סייג.
התעמקות
ידע על אישיות אלוה מהווה את פסגת השלמות הרוחנית. מבלי להכיר בשפעת מעלותיו, אי אפשר לעסוק בשירותו המסור. רוב האנשים יודעים שאלוהים גדול, אלא שאינם יודעים פרטים על גדולתו. כאן מובאים הפרטים. רק טבעי שמי שיודע את גדולתו של אלוהים, מתמסר לו ועוסק בשירותו. שהרי לאחר שנודעת שפעתו, לא נותר אלא להתמסר לו. ידע אמיתי כזה ניתן בשרימד בהאגותם, בבהגווד גיטה ובספרות דומה.

הרבה אלים-למחצה פזורים במערכות הכוכבים השונות ודואגים למִנהל היקום. הראשיים שבהם הם ברהמה, שיווה, ארבעת הקוּמָארים הדגולים ושאר האבות. אלה הם אבותיה ומולידיה של אוכלוסיית היקום, וכולם נולדו מקרישנה, האל העליון. אישיות אלוה, קרישנה, הוא האב המקורי של כל האבות.

אלה הם כמה משפעיו של האל, ומי שמשוכנע בהם כליל, מקבל את קרישנה באמונה ללא סייג ועוסק בשירותו המסור. ידע כזה דרוש כדי להגביר את עניינו של האדם בשירות אוהב ומסור לאל. אין להזניח ולהתרשל בהבנת גדולתו של קרישנה, שהרי ידע כזה מביא ליציבות ורצינות בשירות המסור.